นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน !?!

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน !?!                                        768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมท้องถนนด้วยกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวจากกรมการขนส่งทางบกประกาศถึงผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารและรถบรรทุก โดยขอความร่วมมือให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและความพร้อมของตัวผู้ขับขี่รถให้เพิ่มความระมัดระวัง

โดยต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

เพราะความเสี่ยงอุบัติเหตุอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำรถออกมาขับเพื่อความสะดวกแทนการนั่งรถโดยสาร ความเสี่ยงที่อาจพบได้มาก เช่น ทัศนวิสัยในขณะที่ฝนตก สภาพถนนลื่น และความพร้อมของผู้ขับและตัวรถ

ทางกรมขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งให้มีการกวดขันอย่างเข้มงวดและกำชับให้ผู้ขับเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องยนต์ก่อนขับทุกครั้ง เช็คสภาพความพร้อมของรถที่ใช้สำหรับใช้ในการขนส่งอยู่เสมอ

การตรวจสอบด้านตัวรถ ควรตรวจสอบถึงความมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการใช้งาน เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของรถ กรณีที่เป็นรถพ่วง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) นอกจากนี้ ควรติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือ GPS Tracking เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้รถ ความเร็วในการขับ และความปลอดภัยของพนักงานขับรถ ประโยชน์ของ GPS อ่านได้ที่ ‘4 ข้อดีของระบบ GPS ช่วยแก้ปัญหาโลจิสติกส์!’

หากพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายที่กำหนด อาทิ ผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปถึงผู้ขับรถโดยทันที โดยสามารถดำเนินการจัดการได้จากระบบ GPS โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดสามารถดำเนินการกำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบว่าผู้ขับรถกระทำความผิดและผู้ประกอบการขนส่งเมินเฉยไม่รีบเร่งแก้ไข จะมีความผิดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

ขณะเดียวกันผู้ขับรถต้องมีความพร้อมทางร่างกาย ต้องพักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถต้องมีค่าเป็น 0 (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) มีการตรวจสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอย่างเด็ดขาด! กรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องห้ามปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้ใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนที่ต้องให้ความสำคัญและความใส่ใจผู้ที่อยู่ในความดูแล ต้องกำชับกับผู้ขับอยู่เสมอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับรถในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น และทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า

หากเผชิญกับสภาพถนนที่เปียกลื่น จำเป็นต้องใช้ระยะห่างและระยะทางเพื่อหยุดรถเพิ่มขึ้น ห้ามขับรถโดยประมาท ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันหรือตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ตลอดจนจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถเกิดความขัดข้อง ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้รถพ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

อ้างอิงข้อมูล กรมการขนส่งทางบก