Paper Shipping

ชิปปิ้งจีนคุณภาพ ที่ผู้ประกอบการไว้ใจ

Paper Shipping

ชิปปิ้งจีนคุณภาพ ที่ผู้ประกอบการไว้ใจ

ขั้นตอนการนำเข้า

1688 หน้าหลัก papericon1 02 300x229

1.ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

1688 หน้าหลัก papericon2 02 02 300x229

2.ส่งสินค้ามาที่โกดัง Papershipping กว่างโจว

ที่อยู่และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

1688 หน้าหลัก papericon3 02 02 300x229

3.เข้าสู่ระบบขนส่ง ตรวจสอบสินค้า

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

1688 หน้าหลัก papericon4 02 02 300x229

ทางรถ
ราคาเริ่มต้น 49 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน มีเส้นทางหลักจากกว่างโจวมาไทย

1688 หน้าหลัก papericon6 02 02 300x229

ทางเรือ
ราคาเริ่มต้น 39 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน จำนวนรอบเรือออกถี่ตลอดทั้งวัน

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

1688 หน้าหลัก papericon4 02 02 300x229

ทางรถ
ราคาเริ่มต้นที่ 49 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน มีเส้นทางหลักจากกว่างโจวมาไทย

1688 หน้าหลัก papericon6 02 02 300x229

ทางเรือ
ราคาเริ่มต้นที่ 39 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน รอบเรือออกหลายรอบตลอดทั้งวัน

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท