Paper Shipping

ชิปปิ้งจีนคุณภาพ ที่ผู้ประกอบการไว้ใจ

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon4 02 02 300x229

ทางรถ

ราคาเริ่มต้น 29 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon6 02 02 300x229

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้น 25 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7-15 วัน

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon1 02 300x229

1.ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon2 02 02 300x229

2.ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน Papershipping

ที่อยู่และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon3 02 02 300x229

3.เข้าสู่ระบบขนส่ง ตรวจสอบสินค้า

Paper Shipping

ชิปปิ้งจีนคุณภาพ
ที่ผู้ประกอบการไว้ใจ

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon4 02 02 300x229

ทางรถ

ราคาเริ่มต้น 29 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon6 02 02 300x229

ทางเรือ

ราคาเริ่มต้น 25 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7-15 วัน

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก               300x229

1.ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก               300x229

2.ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน Papershipping

ที่อยู่และวิธีจ่าหน้าซองจะแสดงหลังลงทะเบียน

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก papericon3 02 02 300x229

3.เข้าสู่ระบบขนส่ง ตรวจสอบสินค้า

ชิปปิ้งจีน